قرعه کشی جایزه نظردهی

قرعه کشی جایزه نظردهیبرنده این ماه: خانم ن-و


اسامی و تعداد نظرات تا پایان روز 31 اردیبهشت 96 به شرح زیر می باشد.

مجموع نظرات فروردین و اردیبهشت 96 لحاظ گردیده است.

اسامی به ترتیب تعداد نظرات ارسالی منتشر گردیده اند.

 1.  ن-و - 212 نظر
 2. شیرین آبادی - 106 نظر
 3. زهرا - 81 نظر
 4. م توکلی - 23 نظر
 5. زینب - 13 نظر
 6. ح پ - 5 نظر
 7. سوسن خانم - 4 نظر
 8. معین - 3 نظر
 9. اسماعیل - 3 نظر
 10. آریا - 3 نظر
 11. مهدی - 3 نظر
 12. نادیا.م - 1 نظر
 13. احسان - 1 نظر
 14. طاهری - 1 نظر
 15. عابدی - 1 نظر
 16. شیرین ع - 1 نظر