خرید رویایی، کوپن و اکنوبرگ

رویکرد اکنو در خصوص استفاده از کوپن تخفیف و اکنوبرگ برای آیتم های تخفیف خورده طرح تخفیف خرید رویایی بسیار روشن است.

بدیهی است که استفاده از تخفیف مجدد اضافه بر تخفیف قابل توجهی که اکنو برای آیتم های طرح خرید رویایی در نظر می گیرد، امکان پذیر نیست. بنابراین امکان استفاده از کوپن تخفیف و یا اکنوبرگ برای کالاهای خرید رویایی غیرفعال گردیده است.

اگر کالایی را که در طرح خرید رویایی نیست همزمان با کالایی که در این طرح شرکت دارد را همزمان به سبد خرید بیافزایید و از کوپن تخفیف استفاده نمایید، سیستم کوپن تخفیف را فقط برای کالای خارج از طرح خرید رویایی محاسبه و از کل مبلغ کسر می نماید.

همچنین اگر کالایی را که در طرح خرید رویایی نیست همزمان با کالایی که در این طرح شرکت دارد را همزمان به سبد خرید بیافزایید و از اکنوبرگ استفاده نمایید، سیستم تخفیف اکنوبرگ را فقط برای کالای خارج از طرح خرید رویایی محاسبه و از کل مبلغ کسر می نماید.

کادر ورود کوپن تخفیف و اکنوبرگ در زمانی که فقط یک کالا از طرح خرید رویایی در سبد خود دارید فعال می باشد ولی با ورود کد کوپن یا تعداد اکنوبرگ مبلغ تخفیف صفر در نظر گرفته می شود تا زمانی که شما احیانا کالای دیگری خارج از طرح خرید رویایی را به سبد خود بیافزایید تا بتوانید از تخفیف مربوطه برای آن کالا استفاده نمایید.

همچنین استفاده همزمان از کوپن تخفیف و اکنوبرگ برای کالاهای اکنو امکان پذیر نمی باشد و سیستم مانند قبل برای همه خریدها این امکان را غیرفعال کرده است.