کاهش ساعات کاری در ماه رمضان

کاهش ساعات کاری در ماه رمضان

دفتر اداری اکنو در ماه مبارک رمضان 1 ساعت کمتر از معمول کار می کند.

ساعت کاری ما از 9 تا 16 خواهد بود.

پاسخگویی از طریق تلگرام و ایمیل مانند سابق پس از ساعات کاری انجام خواهد پذیرفت.

پس از ماه رمضان ساعت کاری ما از 9 تا 17 و به مانند سابق خواهد بود.