شماره کارت ها و حساب های ما

تمامی حساب ها و کارت ها به نام شهاب ابراهیم زاده حقیقی فارس می باشد.

کارت بانک ملت:

7650 0528 3379 6104

حساب بانک ملت:

1627551488


کارت بانک ملی:

9152 3370 9917 6037

حساب بانک ملی:

0100814145008